Waardevol West

Het projectteam is georganiseerd in drie pijlers:

Pijler 1: Waarderende gemeente-opbouw: een methode waarmee onze gemeente heeft onderzocht én ontdekt wat onze sterke kanten zijn, om die vervolgens in te zetten voor de toekomst. Gemeenteleden zijn geïnterviewd met de vraag wanneer onze kerk in hun ogen betekenisvol was en wat zijn of haar bijdrage daaraan was. Dit leverde een schat aan informatie op, die binnen deze pijler verwerkt wordt tot een nieuw beleidsplan van onze gemeente.

Pijler 2: Binnen deze pijler bouwen we aan een doorlopende leerlijn, voor de leeftijd van 0 tot 100 jaar. Daarmee zorgen we ervoor dat er in de gemeente altijd iets te leren valt over de bijbel en kerkelijke tradities, in elke levensfase. Vier keer per jaar zijn er bijeenkomsten voor doopouders om ervaringen uit te wisselen over de geloofsopvoeding van hun kinderen. Ook is er een groep gemeenteleden, die zich bezint op de vraag of zij belijdenis wil doen. Met onze predikant Mariska van Beusichem bespreken zij belangrijke thema’s binnen het christelijk geloof en verkennen daarbij hun eigen beleving. Elke woensdagmiddag geeft Mariska thuis basiscatechese aan kinderen uit de laatste klassen van de basisschool. Via methode van de PK komen thema’s als de Bijbel, God, Jezus, de Heilige Geest en de kerk via leuke werkvormen aan bod.

Pijler 3: Vanuit onze eigen inspiratie en in nauwe samenwerking met het Stadsklooster helpen wij geïnteresseerde wijkbewoners in Utrecht-West bij hun zoektocht naar zin en betekenis in het leven. Via pijler 3 creëren we ruimte om wezenlijke vragen in een veilige setting aan de orde te kunnen stellen. Zonder verplichting: u hoeft niet te gaan geloven, al mag dat natuurlijk wel. Onderwerpen als zingeving, persoonlijke ontwikkeling en het liefdevol met elkaar omgaan komen op de agenda. Voorbeelden van activiteiten die op de agenda stonden of nog komen: een cursus Autobiografisch schrijven, een Korenmiddag met liederen vanuit verschillende religieuze tradities en ‘’Wat rouw je me nou’’, een bijeenkomst voor jonge mensen in de rouw. U kunt ook terecht voor ‘’Bier en Bezieling": schuif maandelijks aan in een wijkcafé om daar met andere geïnteresseerden en gemeenteleden te praten over levensvragen die op dat moment spelen.

 

terug